Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), w imieniu Administratora Danych Osobowych w wykonaniu przepisu prawa informuję:

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dr Andrzej Sieśkiewicz Prowadzący Prywatną Praktykę Lekarską Andrzej Sieśkiewicz pod adresem: ul. 42 Pułku Piechoty 125 lok. 3 i 4, 15-181 Białystok, tel: 537 503 677;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w następujących celach:

 

CEL PODSTAWA PRAWNA
1.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
2.   Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie procesem udzielania świadczenia Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
3.   Profilaktyki zdrowotnej, która polega m.in. na informowaniu o możliwości skorzystania ze świadczenia, przekazywaniu zaproszeń na badania przesiewowe oraz informowaniu o wydarzeniach prozdrowotnych itp. Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
4.   Prowadzenie dokumentacji księgowej i dokumentacji podatkowej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz z art. 86 §1 Ordynacji podatkowej
5.   Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
6.   Wskazanym w treści udzielonej zgody na podstawie zgody art. 9 ust. 2 lit a. RODO)

 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • podmioty lecznicze współpracujące z administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, a także w celu wykonania programu badań klinicznych,
 • podmioty wskazane szczegółowo w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • podmioty, którym dane zostały powierzone, w tym firmy którym administrator zlecił outsourcing usług, w szczególności dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla administratora, które umożliwiają udzielenie świadczenia zdrowotnego oraz dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających administratora w dochodzeniu roszczeń z tytułu prowadzanej działalności,
 • organom publicznym, z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 • w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej (cel 1),
 • w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń (cel 2),
 • w celu podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej (cel 3),
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej. (art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ).
 • W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i dokumentacji podatkowej (cel 4) dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentów księgowych oraz ksiąg podatkowych i związanych z ich prowadzeniem.
 • W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (cel 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa cywilnego.
 • W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w wyniku udzielenia zgody (cel 6) dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług zdrowotnych lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Panu danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniosek o przeniesienie danych osobowych wymaga złożenia odpowiedniich wniosków w formie pisemnej do siedziby administratora.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Podanie danych w zakresie celów 1,2,3,4,5 jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa – nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego.Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody (cel 6) jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.